Nr postępowania DZ/IB/341/060/07

Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla przebudowy ul. Bukowskiej związanej z budową obustronnych ścieżek rowerowych od ulicy Przybyszewskiego do ulicy Bułgarskiej w Poznaniu

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Adama Zwierskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?A-PROJEKT?, ul. Berestecka 4, 60-288 Poznań, z ceną brutto: 237.900,00 zł.
Data zamieszczenia informacji