Nr postępowania DZ/IB/341/062/07

Opracowanie projektu koncepcyjnego nowego skrzyżowania, wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi, projektu budowlano-wykonawczego nowego skrzyżowania wraz z uzgodnieniami, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, dla przebudowy skrzyżowania Złotowska-Malwowa-Skórzewska w Poznaniu

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę Grabowski, Król i Wspólnicy BIURO INŻYNIERYJNO TECHNICZNE KARO Sp. j., ul. Żmigrodzka 41/49, 60-171 Poznań - z ceną brutto: 140.300,00 zł.
Data zamieszczenia informacji