Nr postępowania DZ/IB/341/039/07

Opracowanie dla przebudowy węzła Antoninek w ciągu ul. Warszawskiej w Poznaniu: a) projektu koncepcyjnego nowego węzła, b) wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi, c) projektu rozbiórki istniejącego wiaduktu, d) projektu budowlanego nowego węzła wraz z uzgodnieniami, e) projektu wykonawczego,
f) przedmiarów robót, g) kosztorysów inwestorskich, h) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r., Nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę SCOTT WILSON LTD, Wielka Brytania, Scott House, Basing View, Basingstoke, Hampshire RG21 4JG, reprezentowaną przez Scott Wilson Ltd Sp. z o.o. Oddział w Polsce ul. Rejtana 17, 02-516 Warszawa, z ceną brutto: 3.373.300,00 zł.
Data zamieszczenia informacji