Nr postępowania DZ/IB/341/044/07

Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, dla wielobranżowej przebudowy ul. Winogrady od ul. Armii Poznań do ul. Szelągowskiej

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę TEBODIN-SAP-PROJEKT POZNAŃ Sp. z o.o., ul. Nieszawska 1, 61-021 Poznań - z ceną brutto: 890.600,00 zł.
Data zamieszczenia informacji