Nr postępowania DZ/IB/341/129/06

przetarg nieograniczony na wykonanie ciagu pieszo-rowerowego na odcinku od pętli PST na os. Jana III Sobieskiego do torów PKP w Poznaniu

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez: firmę TOR-MEL Sp. z o.o., ul. Głogowska 214, 60-104 Poznań, z ceną brutto: 107.365,39 zł;
Data zamieszczenia informacji