Nr postępowania DZ/IB/341/069/07

Roboty budowlane w zakresie budowy chodnika i ścieżki rowerowej w ul. Minikowo na odcinku od ul. Pińczowskiej do ronda oraz chodnika w ul. Oświęcimskiej na odcinku od ronda do ul. Dziedzickiej w Poznaniu

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r., Nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Marka Dachterę, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera, ul. Ks. I. Posadzego 5b, 62-040 Puszczykowo, z ceną brutto 608.780,38 zł.
Data zamieszczenia informacji