Nr postępowania DZ/IB/341/073/07

Roboty budowlane w zakresie budowy ul. Gostyńskiej w Poznaniu na odcinku od ul. Szubińskiej do ul. Śmiełowskiej wraz z wykonaniem oznakowania docelowego i usunięciem kolizji energetycznych, oraz usługi związane z wykonywanymi robotami budowlanymi.

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r., Nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę Budownictwo Drogowe ?KRUG? Sp. j., ul. Zamkowa 30, 62-020 Swarzędz, z ceną brutto: 769.043,31 zł.
Data zamieszczenia informacji