Nr postępowania DZ/UD/341/065/07

Roboty budowlane w zakresie remontów chodników na ulicach miasta Poznania: a) remont chodnika ul. Kostrzyńskiej na odcinku od ul. Łowickiej do ul. Słupeckiej ? część I zamówienia, b) remont chodnika ul. Bogusławskiego na odcinku od ul. Chociszewskiego do ul. Stablewskiego oraz na odcinku od ul. Morawskiego do ul. Sczanieckiej ? część II zamówienia, c) remont chodnika ul. Cybulskiego na odcinku od ul. Hetmańskiej do ul. Winklera ? część III zamówienia.

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r., Nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały oferty złożone przez: - dla I części zamówienia ? oferta nr 4 złożona przez Wojciecha Woźniaka ? Zakład Brukarski, ul. Śmiełowska 69, 60-114 Poznań, z ceną brutto: 83.820,75 zł, - dla II części zamówienia ? oferta nr 7 złożona przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956 R. Nr 392, 61-441 Poznań, z ceną brutto: 158.113,76 zł, - dla III części zamówienia ? oferta nr 7 złożona przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956 R. Nr 392, 61-441 Poznań, z ceną brutto: 215.226,15 zł.
Data zamieszczenia informacji