Nr postępowania DZ/UD/341/084/07

przetarg nieograniczony na roboty budowlane w zakresie remontu chodnika w ul. Załęże w Poznaniu (na odcinku od ul. Lodowej do ul. Głogowskiej)

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r., nr 392, 61-441 Poznań z ceną brutto: 200.946,27 zł.
Data zamieszczenia informacji