Nr postępowania DZ/UD/341/040/07

przetarg nieograniczony na remont kładki nad ul. Słowiańską w Poznaniu

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Zakład Remontowo-Budowlany CORWI mgr inż. W. Lewicki, ul. Inowrocławska 12, 85-153 Bydgoszcz z ceną brutto: 977.042,41 zł.
Data zamieszczenia informacji