Nr postępowania DZ/IB/341/077/07

przetarg nieograniczony na roboty budowlane w zakresie budowy miejsc parkingowych w ul. Rycerskiej na odcinku od ul. Włodkowica do ul. Grochowskiej w Poznaniu

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r., Nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Wojciecha Woźniaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Wojciech Woźniak, ul Śmiełowska 69, 60-114 Poznań, z ceną brutto: 152.508,45 zł.
Data zamieszczenia informacji