Nr postępowania DZ/UL/341/092/07

dostawa samochodu osobowego dla Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została złożona przez Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne POL-CAR Sp. z o.o., ul. Gorzysława 9, 61-057 Poznań z ceną brutto: 28.190,00 zł.
Data zamieszczenia informacji