Nr postępowania DZ/UD/341/085/07

Wykonanie utwardzenia dróg gruntowych materiałem pofrezowym na terenie miasta Poznania

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Ryszarda Bianka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą FERD Firmę Robót Inżynieryjnych i Drogowych R. Bianek, ul. Szarych Szeregów, 63-000 Środa Wlkp. z ceną brutto: 167.864,25 zł
Data zamieszczenia informacji