Nr postępowania DZ/UD/341/067/07

Roboty budowlane w zakresie remontu nawierzchni jezdni i chodników wraz z odwodnieniem ul. Promienistej w Poznaniu (odc. Palacza ? Grochowska), oraz w zakresie remontu chodników na terenie miasta Poznania; ul. Śląska, ul. Nad Wierzbakiem (odc. Wojska Polskiego ? Litewska, odc. Al. Wielkopolska ? Grudzieniec).

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r., Nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały oferty złożone przez: - dla I części zamówienia (remont nawierzchni jezdni i chodników wraz z odwodnieniem ul. Promienistej w Poznaniu, odc. Palacza ? Grochowska) ? oferta nr 2 złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Ofiar Gór Morzewskich 5, 64-800 Chodzież, z ceną brutto: 1 278.163,46 zł, - dla II części zamówienia (remont chodnika w ul. Śląskiej) ? oferta nr 5 złożona przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956 R. Nr 392, 61-441 Poznań, z ceną brutto: 214.299,00 zł, - dla III części zamówienia (remont chodnika w ul. Nad Wierzbakiem, odc. Wojska Polskiego ? Litewska, odc. Al. Wielkopolska ? Grudzieniec) ? oferta nr 2 złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Ofiar Gór Morzewskich 5, 64-800 Chodzież, z ceną brutto: 680.637,18 zł.
Data zamieszczenia informacji