Nr postępowania DZ/UI/341/095/06

Przetarg niieograniczony na rewaloryzację szaty roślinnej w pasach drogowych ul. Serbskiej i Al. Solidarności w Poznaniu wraz z wykonaniem przyłączy wody i rozprowadzeniem wewnętrznej sieci wodociągowej, wykonaniem ozdobnego brukowania oraz dwuletn

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Firmę Handlowo-Usługową ALKOM mgr inż. Henryk Sienkiewicz, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań z ceną brutto 1.179.223,75 zł.
Data zamieszczenia informacji