Nr postępowania DZ/UD/341/083/07

Wykonanie remontu nawierzchni jezdni i chodników wraz z odwodnieniem ul. Swoboda w Poznaniu (odc. ul. Marcelińska - ul. Bukowska)

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r., Nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta nr 2, złożona przez firmę STRADA Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie, z ceną brutto: 1.683.328,96 zł.
Data zamieszczenia informacji