Nr postępowania DZ/IB/341/096/07

Roboty budowlane w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w ul. Spławie w Poznaniu, na odcinku od ul. Ostrowskiej do ul. Gospodarskiej.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r., Nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez pana Macieja Siedleckiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Maciej Siedlecki Zakład Drogowy, ul. Puszkina 21, 62-030 Luboń, z cenną brutto: 1.162.286,64 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNIANIE ZŁOŻONYCH OFERT Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Władysław Kaszkowiak, prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą Zakład Drogowo-Budowlany, ul. Poznańska 86, 60-185 Skórzewo, liczba uzyskanych punktów: 99. - oferta nr 2 ? Strada Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie, liczba uzyskanych punktów: 93,9. - oferta nr 3 ? Maciej Siedlecki, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Maciej Siedlecki Zakład Drogowy, ul. Puszkina 21, 62-030 Luboń, liczba uzyskanych punktów: 100.
Data zamieszczenia informacji