Nr postępowania DZ/IB/341/094/07

Roboty budowlane w zakresie budowy ulicy Rozmarynowej i Modrakowej w Poznaniu na odc. od ul. Św. Szczepana do torów kolejowych wraz z wykonaniem oznakowania docelowego, kanalizacji deszczowej i odwodnienia ulicy oraz usługi związane z wykonywanymi robotami budowlanymi.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r., Nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Hydroland i Hydroinstal Sp. z o.o., Garby, ul. Transportowa 1, 62-020 Swarzędz; Budownictwo Drogowe ?KRUG? Sp. j., ul. Zamkowa 30, 62-020 Swarzędz, z ceną brutto: 470.058,33 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNIANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Hydroland i Hydroinstal Sp. z o.o., Garby, ul. Transportowa 1, 62-020 Swarzędz; Budownictwo Drogowe ?KRUG? Sp. j., ul. Zamkowa 30, 62-020 Swarzędz, liczba uzyskanych punktów: 100,00. - oferta nr 2 ? Jerzy Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL, z siedzibą Borowo Młyn, ul. Starych Wierzb 17, 62-010 Pobiedziska, liczba uzyskanych punktów: 72,16. - oferta nr 3 ? Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956R. Nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 85,83.
Data zamieszczenia informacji