Nr postępowania DZ/IB/341/070/07

Roboty budowlane w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Dąbrowskiego z ul. Słupską w Poznaniu.

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELMONT-KOSTRZYN WLKP. Sp. z o.o., z ceną brutto 638.683,26 zł.
Data zamieszczenia informacji