Nr postępowania DZ/UD/341/081/07

Roboty budowlane w zakresie remontu nawierzchni jezdni i chodników wraz z odwodnieniem ul. Zbąszyńskiej w Poznaniu (odc. Marcelińska-Opalenicka-Bukowska).

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r., Nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę Budownictwo Drogowe ?KRUG? Sp. j., ul. Zamkowa 30, 62-020 Swarzędz, z ceną brutto: 639.444,47 zł.
Data zamieszczenia informacji