Nr postępowania DZ/IB/341/071/07

roboty budowlane w zakresie przebudowy ul. Garbary na odcinku od ul. Estkowskiego do ul. Północnej w Poznaniu wraz z budową sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach
z ulicami Grochowe Łąki-Szyperska i ulicą Północną

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELMONT-KOSTRZYN WLKP. Sp. z o.o., z ceną brutto 2.409.779,23zł.
Data zamieszczenia informacji