Nr postępowania DZ/IB/341/059/07

Przebudowa obiektów inżynierskich w ciągu dróg krajowych nr 5 i 11 w Poznaniu. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004 ? 2006, Nr Projektu SPOT/2.2/62/04. Wiadukt Górczyński Zachodni ? wykonane robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową Zamawiającego

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 ze zm.) Miasto Poznań reprezentowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o., ul. Paderewskiego 120, 42-431 Zawiercie i Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych S.A., ul. Chłapowskiego 19,61-503 Poznań z ceną brutto: 66.836.058,26 zł.
Data zamieszczenia informacji