Nr postępowania DZ/IB/341/082/07

Roboty budowlane w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej, poszerzenia chodników i przełożenia nawierzchni ulicy wraz z wykonaniem oznakowania na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej z ul. Mickiewicza w Poznaniu oraz usługi związane z wykonywanymi robotami budowlanymi.

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r., Nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELMONT-KOSTRZYN WLKP. Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn Wlkp., z ceną brutto 435.271,43 zł.
Data zamieszczenia informacji