Nr postępowania DZ/IB/341/079/07

Roboty budowlane w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej oraz wymiany nawierzchni wraz z wykonaniem oznakowania na skrzyżowaniu ul. Garbary z ul. Wielką w Poznaniu.

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r., Nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta nr 3, złożona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELMONT-KOSTRZYN WLKP Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn Wlkp., z ceną brutto: 264.922,72 zł.
Data zamieszczenia informacji