Nr postępowania DZ/IB/341/101/06

Przetarg nieograniczony na budowę drogowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Księcia Mieszka I z wyjazdem z osiedla Przyjazni w Poznaniu wraz z wykonaniem korekty układu drogowego, doelowej organizacji ruchu, kanalizacji deszczowej, oświetl

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia tj. SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Spółka Jawna, ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca oraz Zakład Drogowo ? Budowlany Władysław Kaszkowiak, ul. Kopanina 39, 60-105 Poznań z ceną brutto 1 942 954,16 zł.
Data zamieszczenia informacji