Nr postępowania DZ/IB/341/106/07

Opracowanie dokumentacji dla budowy systemu sterowania ruchem na ulicach Wojska Polskiego i Nad Wierzbakiem: a) projektów budowlano-wykonawczych, b) przedmiarów robót, c) kosztorysów inwestorskich, d) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r., Nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: DAP-MED-PROJECT Dominika Pulikowska, ul. Królewny Śnieżki 4, 60-193 Poznań oraz MSR TRAFFIC Zakład Systemów Sterowania Ruchem Drogowym Sp. z o.o., ul. Leśna 40, 62-081 Przeźmierowo, z ceną brutto: 265.960,00 zł. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert. Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: DAP-MED-PROJECT Dominika Pulikowska, ul. Królewny Śnieżki 4, 60-193 Poznań oraz MSR TRAFFIC Zakład Systemów Sterowania Ruchem Drogowym Sp. z o.o., ul. Leśna 40, 62-081 Przeźmierowo, liczba uzyskanych punktów: 100,00.
Data zamieszczenia informacji