Nr postępowania DZ/UD/341/080/07

ułożenie cienkich dywaników bitumicznych na zimno z mieszanki mineralno ? bitumicznej na ulicach miasta Poznania

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę INTERASPHALT Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 3, 64-600 Oborniki z ceną brutto: 1.219.211,56 zł.
Data zamieszczenia informacji