Nr postępowania DZ/UD/341/090/07

remont przejścia podziemnego dla pieszych przy ul. Pilotów pod ul. Dąbrowskiego w Poznaniu.

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę CETECH Sp. z o. o., ul. Reduta Żbik 5, 80-761 Gdańsk z ceną brutto: 827.130,23 zł
Data zamieszczenia informacji