Nr postępowania DZ/IB/341/088/07

opracowanie dla ul. Św. Wawrzyńca na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Kościelnej wraz ze skrzyżowaniami oraz wiaduktem pod torami PKP w ul. Kościelnej: a) projektu koncepcyjnego, b) wniosku i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, c) wniosku o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji drogi

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: DAP-MED-PROJEKT Dominika Pulikowska, ul. Królewny Śnieżki 4, 60-193 Poznań oraz MSR TRAFFIC Zakład Systemów Sterowania Ruchem Drogowym Sp. z o.o., ul. Leśna 40, 62-081 Przeźmierowo z ceną brutto: 478.240,00 zł
Data zamieszczenia informacji