Nr postępowania DZ/IB/341/093/07

Roboty budowlane w zakresie przebudowy sygnalizacji świetlnych w ciągu ulicy Grochowskiej na skrzyżowaniach z ul. Świt i ul. Brzask w Poznaniu oraz budowy chodników i ułożenia nowej nawierzchni ulicy Grochowskiej wraz z wykonaniem oznakowania

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Energo - Tech Zakład Wykonawstwa Sieci Energetycznych Eugeniusz Pawlikowski, ul. 22 Lipca 7, 62-220 Niechanowo i STRADA Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie, z ceną brutto: 711.091,18zł
Data zamieszczenia informacji