Nr postępowania DZ/UI/341/110/07

Rewaloryzacja szaty roślinnej ulicy Zwierzynieckiej z wykonaniem przyłączy wody i montażem systemu nawadniającego, wykonaniem ozdobnego brukowania oraz dwuletnią pielęgnacją gwarancyjną

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Witolda Boratyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą EKOLAS Przedsiębiorstwo Usługowe, ul. Kasztanowa 21, 64-421 Przygodzice z ceną brutto 349 863,37 PLN Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert. Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Witold Boratyński prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą EKOLAS Przedsiębiorstwo Usługowe, ul. Kasztanowa 21, 64-421 Przygodzice, liczba uzyskanych punktów: 100 - oferta nr 2 ? Krzysztof Mróz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PARK M Krzysztof Mróz, ul. Piaski 9, 33-340 Stary Sącz, liczba uzyskanych punktów: 96,14.
Data zamieszczenia informacji