Nr postępowania DZ/UL/341/095/07

dostawa przycisków sterowniczych dla pieszych oraz sygnalizatorów dźwiękowych przejścia dla niepełnosprawnych (Zad. A.), latarni sygnalizacyjnych oraz elementów naprawczych do sygnalizacji (Zad. B).

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została: ?dla Zadania A - złożonej przez Andrzeja Grabowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjne EL-KO Andrzej Grabowski, ul. Oleska 176, 45 -231 Opole z ceną brutto 98.917,60 zł, ?dla Zadania B - złożonej przez MSR Traffic sp. z o.o., ul. Leśna 40, 62-081 Przeźmierowo z ceną brutto: 178. 354,73 zł Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert. Kryterium oceny ofert: najniższa cena ?100 % Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Andrzej Grabowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjne EL-KO Andrzej Grabowski, ul. Oleska 176, 45 -231 Opole, liczba uzyskanych punktów: 100 dla Zadania A. - oferta nr 2 ? MSR Traffic sp. z o.o., ul. Leśna 40, 62-081 Przeźmierowo, liczba uzyskanych punktów: 100 dla Zadania B.
Data zamieszczenia informacji