Nr postępowania DZ/IB/341/099/07

roboty budowlane w zakresie przebudowy ul. Gospodarskiej w Poznaniu (ciąg pieszo-rowerowy od ul. Glebowej do ul. Szczepankowo), oraz usługi związane
z wykonywanymi robotami budowlanymi.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r Nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Macieja Siedleckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Drogowy Maciej Siedlecki, ul. Puszkina 21, 62-030 Luboń z ceną brutto: 161.036,74 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT:Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Maciej Siedlecki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Drogowy Maciej Siedlecki, ul. Puszkina 21, 62-030 Luboń, liczba uzyskanych punktów: 100. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA: W związku z tym, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, postępowanie zostaje unieważnione.
Data zamieszczenia informacji