Nr postępowania DZ/IB/341/139/06

Przetarg nieograniczony na na roboty budowlane w zakresie budowy iluminacji świetlnej Kościoła św. Franciszka z Asyżu na Placu Bernardyńskim w Poznaniu

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez: firmę SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp. J., ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca, z ceną brutto: 161.711,00 zł;
Data zamieszczenia informacji