Nr postępowania DZ/IB/341/078/07

Opracowanie dla przedłużenia ul. Hetmańskiej od ronda Żegrze do III ramy i odcinka III ramy od przedłużenia ul. Hetmańskiej do ul. Krzywoustego wraz z węzłem ?Krzywoustego? w Poznaniu: a) wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz uzyskanie tej decyzji, b) projektu budowlanego i wykonawczego, c) przedmiarów robót, d)kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163) Zarząd Dróg Miejskich jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: DAP-MED-PROJEKT Dominika Pulikowska, ul. Królewny Śnieżki 4, 60-193 Poznań oraz MSR TRAFFIC Zakład Systemów Sterowania Ruchem Drogowym Sp. z o.o., ul. Leśna 40, 62-081 Przeźmierowo z ceną brutto: 2.395.500,00 zł.
Data zamieszczenia informacji