Nr postępowania DZ/EL/341/123/07

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r Nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę: Komputronik S.A., ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań - z ceną brutto: 125.649,02 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? złożona przez Jacka Trzeciaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?JTC? Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, ul. Dąbrowskiego 263, 60-406 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 97,35. - oferta nr 2 - złożona przez firmę: Komputronik S.A., ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100.
Data zamieszczenia informacji