Nr postępowania DZ/IB/341/097/07

Roboty budowlane w zakresie przebudowy sygnalizacji świetlnej oraz wymiany nawierzchni wraz z wykonaniem oznakowania na skrzyżowaniu ul. Chłapowskiego z ul. Dolna Wilda w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r., Nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę ELMONT-KOSTRZYN WLKP. Sp. z o.o,, ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn, z cenną brutto: 754.298,39 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 3 ? ELMONT-KOSTRZYN WLKP. Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn, liczba uzyskanych punktów: 100.
Data zamieszczenia informacji