Nr postępowania DZ/UD/341/112/07

wykonanie remontu chodnika w ul. Palacza w Poznaniu (na odcinku od ul. Głogowskiej do ul. Jarochowskiego)

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r., nr 392, 61-441 Poznań z ceną brutto: 258.623,38 zł Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Drobud Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 86,23 - oferta nr 2 ? Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r., nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100 - oferta nr 3 ? Władysław Kaszkowiak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Drogowo Budowlany Kaszkowiak Władysław z siedzibą w Skórzewie przy ul. Poznańskiej 86, liczba uzyskanych punktów: 89,29
Data zamieszczenia informacji