Nr postępowania DZ/IB/341/114/07

Roboty budowlane w zakresie budowy ciągu pieszo ? rowerowego wzdłuż ul. Naramowickiej na odc. od Al. Solidarności do wjazdu na os. Kosmonautów na wys. budynku nr 21 w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r Nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Macieja Siedleckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Drogowy Maciej Siedlecki, ul. Puszkina 21, 62-030 Luboń, z ceną brutto: 418.205,19 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT:Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1: Maciej Siedlecki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Drogowy Maciej Siedlecki, ul. Puszkina 21, 62-030 Luboń, liczba uzyskanych punktów: 100.
Data zamieszczenia informacji