Nr postępowania DZ/EL/341/124/07

Wykonanie remontu siedziby Wydziału Parkowania przy ul. Pułaskiego 9 w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r., Nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały oferty złożone przez: - dla zadania A - remont dachu budynku biurowego: Mariusza Czyża, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Ogólnobudowlany Mariusz Czyż, z siedzibą w Czerwonaku (62-004), przy ul. Źródlanej 59, z ceną brutto 105.797,19 zł, - dla zadania B - malowanie wejścia, klatki schodowej, korytarza oraz pomieszczeń biurowych: Jana Winkela, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Branży Budowlanej Jan Winkel, z siedzibą w Skokach (62-085), przy ul. Osiedlowej 6, z ceną brutto 31.398,19 zł, - dla zadania C - wykonanie izolacji zewnętrznej fundamentów budynku: Jana Winkela, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Branży Budowlanej Jan Winkel, z siedzibą w Skokach (62-085), przy ul. Osiedlowej 6, z ceną brutto 55.869,15 zł; - dla zadania D - wykonanie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych: Jana Winkela, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Branży Budowlanej Jan Winkel, z siedzibą w Skokach (62-085), przy ul. Osiedlowej 6, z ceną brutto 12.830,98 zł; STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert (dla każdego zadania): najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: Zadanie A: oferta nr 2 ? Mariusz Czyż Zakład Ogólnobudowlany, z siedzibą w Czerwonaku (62-004), przy ul. Źródlanej 59 , liczba uzyskanych punktów: 100. Zadanie B: oferta nr 1 ? Jan Winkel Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Branży Budowlanej, z siedzibą w Skokach (62-085), przy ul. Osiedlowej 6, liczba uzyskanych punktów: 100. Zadanie C: oferta nr 1 ? Jan Winkel Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Branży Budowlanej, z siedzibą w Skokach (62-085), przy ul. Osiedlowej 6, liczba uzyskanych punktów: 100. Zadanie D: oferta nr 1 ? Jan Winkel Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Branży Budowlanej, z siedzibą w Skokach (62-085), przy ul. Osiedlowej 6, liczba uzyskanych punktów: 100.
Data zamieszczenia informacji