Nr postępowania DZ/IB/341/111/07

Roboty budowlane w zakresie budowy ulicy Działkowej w Poznaniu wraz z usunięciem kolizji telekomunikacyjnych

Informacja o unieważnieniu postępowania: W związku z zaistnieniem przesłanki określonej w art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (?nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu?), Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie.
Data zamieszczenia informacji