Nr postępowania DZ/IB/341/132/07

Opracowanie koncepcji programowo przestrzennej przejścia podziemnego pod ul. Roosevelta w relacji wschód ? zachód: Most Dworcowy z ulicą Roosevelta z uwzględnieniem wejść/wyjść na moście, przystankach tramwajowych, chodniku po zachodniej stronie ul Roosevelta, w granicach terenów MTP oraz w relacji północ ? południe: Most Dworcowy z ul. Głogowska, z wyprowadzeniem ruchu po stronie Dworca Zachodniego

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r., Nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Biuro Projektów Budownictwa RBM Palicki-Golec-Wołoszyński Sp. jawna, os. Stefana Batorego 17/53, 60-687 Poznań, z ceną brutto: 268.400,00 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? złożona przez Biuro Projektów Budownictwa RBM Palicki-Golec-Wołoszyński Sp. jawna, os. Stefana Batorego 17/53, 60-687 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100,00. - oferta nr 2 ? złożona przez Dominikę Pulikowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ?DAP-MED-PROJECT? Dominika Pulikowska, ul. Królewny Śnieżki 4, 60-193 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 32,35.
Data zamieszczenia informacji