Nr postępowania DZ/IB/341/137/07

Opracowanie dokumentacji projektowej dla ulicy Szarotkowej na odcinku od ulicy Grunwaldzkiej do granicy miasta Poznania:
a)koncepcji programowej kanalizacji deszczowej,
b)projektów budowlano - wykonawczych,
c)przedmiarów robót,
d)kosztorysów inwestorskich,
e)specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r., Nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Pracownię Projektową ?MOST? S.C. Marta Włodarczak, Tomasz Świderski, Wargowo 88, 64-605 Wargowo, z ceną brutto 241.560,00 zł.STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT:Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? złożona przez Dominikę Pulikowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ?DAP-MED-PROJECT? Dominika Pulikowska, ul. Królewny Śnieżki 4, 60-193 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 41,42 - oferta nr 3 ? złożona przez Pracownię Projektową ?MOST? S.C. Marta Włodarczak, Tomasz Świderski, Wargowo 88, 64-605, liczba uzyskanych punktów: 100,00.
Data zamieszczenia informacji