Nr postępowania DZ/UD/341/134/07

Roboty budowlane w zakresie remontu nawierzchni jezdni ul. Serbskiej (na odc. Naramowicka ? rondo Solidarności) w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r., Nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę: STRADA Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie, z ceną brutto: 1.419.180,13 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? złożona przez firmę ?POL-DRÓG Chodzież? Sp. z o.o., ul. Ofiar Gór Morzewskich 5, 64-800 Chodzież, liczba uzyskanych punktów: 86,36. - oferta nr 2 ? złożona przez firmę SKANSKA S.A., ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 87,29. - oferta nr 3 ? złożona przez firmę STRADA Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie, liczba uzyskanych punktów: 100,00.
Data zamieszczenia informacji