Nr postępowania DZ/IB/341/116/07

Roboty budowlane w zakresie budowy miejsc postojowych w ul. Włodarskiej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r., Nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Wojciecha Woźniaka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Brukarski Wojciech Woźniak, z siedzibą w Poznaniu (60-114) przy ul. Śmiełowskiej 69, z ceną brutto: 196.284,90 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Budownictwo Drogowe KRUG Sp. jawna, ul. Zamkowa 30, 62-020 Swarzędz, liczba uzyskanych punktów: 93. - oferta nr 3 ? Wojciech Woźniak Zakład Brukarski, ul. Śmiełowska 69, 60-114 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100.
Data zamieszczenia informacji