Nr postępowania DZ/IB/341/135/07

Roboty budowlane w zakresie remontu wiaduktu w ciągu ul. Santockiej nad ul. Dąbrowskiego wraz z murami oporowymi i dojazdami
w Poznaniu oraz usługi związane z wykonywanymi robotami budowlanymi

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA: Na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r., nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Data zamieszczenia informacji