Nr postępowania DZ/UI/341/140/07

Rewaloryzacja szaty roślinnej w pasach drogowych wraz z dwuletnią pielęgnacją gwarancyjną:
Część I ? Zadanie A - rewaloryzacja szaty roślinnej ulic Dąbrowskiego i Witosa wraz z dwuletnią pielęgnacją gwarancyjną.
Część II ? Zadanie B - rewaloryzacja szaty roślinnej ulic Murawy, Opieńskiego, Szeligowskiego, Łużyckiej, Stróżyńskiego wraz z dwuletnią pielęgnacją gwarancyjną

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r., Nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały oferty złożone przez: - dla I części zamówienia ? zadanie A (rewaloryzacja szaty roślinnej ul. Dąbrowskiego i ul. Witosa wraz z dwuletnią pielęgnacją gwarancyjną) ? oferta nr 2 złożona przez: Witolda Boratyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą EKOLAS Przedsiębiorstwo Usługowe, ul. Kasztanowa 21, 63-421 Przygodzice, z ceną brutto: 211.294,15 zł, - dla II części zamówienia ? zadanie B (rewaloryzacja szaty roślinnej ul. Murawy, Opieńskiego, Szeligowskiego, Łużyckiej, Stróżyńskiego wraz z dwuletnią pielęgnacją gwarancyjną) ? oferta nr 2 złożona przez: Witolda Boratyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą EKOLAS Przedsiębiorstwo Usługowe, ul. Kasztanowa 21, 63-421 Przygodzice, z ceną brutto: 400.036,52 zł, STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? złożona przez Grzegorza Sobolewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Kształtowania Zieleni ?GARDENS?, ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska, liczba uzyskanych punktów: dla I części ? zadanie A: 68,74 - oferta nr 2 ? złożona przez Witolda Boratyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą EKOLAS Przedsiębiorstwo Usługowe, ul. Kasztanowa 21, 63-421 Przygodzice, liczba uzyskanych punktów: dla I części ? zadanie A: 100,00; dla II części ? zadanie B: 100,00 - oferta nr 3 ? złożona przez Krzysztofa Mroza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?Park M?, ul. Piaski 9, 33-340 Stary Sącz, liczba uzyskanych punktów: dla I części ? zadanie A: 63,42; dla II części ? zadanie B: 71,55 - oferta nr 4 - złożona przez Henryka Sienkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ALKOM Firma Handlowo Usługowa, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań, liczba uzyskanych punktów: dla II części ? zadanie B: 55,22 - oferta nr 5 - złożona przez Andrzeja Wojciecha Szlagowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ?OGRÓD? ul. Skórzewska 23, Wysogotowo, liczba uzyskanych punktów: dla I części ? zadanie A: 53,97 - oferta nr 6 - złożona przez Piotra Kowalczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą AGRO-ESTETYKA, ul. Żwirki i Wigury 16/2, liczba uzyskanych punktów: dla I części ? zadanie A: 82,02; dla II części ? zadanie B: 85,49.
Data zamieszczenia informacji