Nr postępowania DZ/IB/341/110/06

Przetarg nieograniczony na remont i przebudowę ul. Głogowskiej w Poznaniu na odcinku od wiaduktu Górczyńskiego do ul. Rawickiej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Prog

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 177 ze zm.) Miasto Poznań reprezentowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez STRABAG Sp. z o.o., ul. Brechta 7, 03-427 Warszawa z ceną brutto 19.149.460,26 zł.
Data zamieszczenia informacji