Nr postępowania DZ/IB/341/141/07

Zamówienie publiczne na budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ul. Piaśnickiej w Poznaniu.

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r., Nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak, Spółka Jawna, ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca, z ceną brutto: 103 456,00 zł, Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert. Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Elmont ? Kostrzyn Wlkp. Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn Wlkp., liczba uzyskanych punktów: 94,83. - oferta nr 2 ? SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak, Spółka Jawna, ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca, liczba uzyskanych punktów: 100.
Data zamieszczenia informacji