Nr postępowania DZ/UD/341/113/07

Zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych polegających na naprawie północnej konstrukcji wsporczej w ciągu ul. Roosevelta w Poznaniu.


Informacja o unieważnieniu przedmiotowego postępowania. Na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Data zamieszczenia informacji